Български (България)English (United Kingdom)

Начало » Избрано... » Счетоводство и данъци » Данъчни аморт. норми
Неделя, 26 Апр 2015

Данъчни аморт. норми

Праг на същественост: 700 лв.

Категории данъчни амортизируеми активи (ЗКПО)

Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;
3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти;
4. (доп., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер, мобилни телефони;
5. категория V - автомобили;
6. категория VI - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение;
7. категория VII - всички останали амортизируеми активи.

(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

Категория активи Годишна данъчна амортизационна норма (%) Срок в месеци
Категория I 4 300
Категория II 30 40
Категория III 10 120
Категория IV 50 24
Категория V 25 48
Категория VI 100/години на правното ограничение Годишната норма не може да превишава 33 1/3  
Категория VII 15 80

(3) За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия:
1. активите са част от първоначална инвестиция;
2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
(4) (отм., ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(5) (нова, ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Придобиването на актив чрез сключване на лизингов договор, класифициран като финансов лизинг съгласно счетоводното законодателство, не е основание за разпределяне на този актив в категория VI.