X

Бизнес Навигатор Заплати 7.15.01

Публикувана е нова версия 7.15.01 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите:

1. Нова контролна точка “01.2015 Промени в МОД, ТЗПБ и МРЗ за 2015 г.”

2. Променен е начинът на попълване на страница “МРЗ” в дефиницията на
периода.

3. Файл за импортиране на празниците за 2015 година

4. Подаване на данни за болнични за 2015 година

5. Нов формуляр за хонорарни сметки за 2015 година

6. Добавени и коригирани позиции в таблицата за НКПД