X

Бизнес Навигатор Заплати 7.19.04

Публикувана е нова версия 7.19.04 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите:

1. В данните на фирмата, на страница “Други”, е добавен нов параметър
“Представяне на болнични по електронен път” с две възможни стойности – “От
осигурител/осигурителна каса” и “Чрез упълномощено лице”.
Същият параметър фигурира и на страница “Общи данни” в пакета болнични.

2. При записването на файловете за болнични е включено и копиране на
файловете в съответствие с настройката “Копиране на файлове за НАП и НОИ” в
меню “Фирми – Настройки – Файлове”.

3. Оптимизирани са стойностите по подразбиране на различните флагове при
добавяне на ново удостоверение Приложение 11.

4. При редактиране на данните за болничен лист, в секцията “Болничен лист”
на страница “Общи данни”, са добавени бутони за избор на дата.

5. При попълване на номера на болничния лист е добавена проверка за
валидност на първата буква.