X
Portrait of Tammy Strobel

Декларации за облагане на доходите на физическите лица на сайта на НАП

И през 2012 г. декларацията за доходите съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доходи. Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Публикуван е Закона за ограничаване на плащанията в брой

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ Обн., ДВ, бр. 16 от 22 февруари 2011 г. Глава първа. ПРЕДМЕТ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ Чл. 1. Със закона се уреждат ограниченията при плащанията в брой на територията на страната. Чл. 2. Законът не се прилага при: 1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Промени в данъчно-осигурителното законодателство за 2011 г.

Промени в данъчно-осигурителното законодателство за 2011 г. – презентации 1. Социално и здравно осигуряване, 2011 г. 2. Закон за данък върху добавената стойност, 2011 г. 3. Закон за данъците върху доходите на физическите лица, 2011 г. 4. Закон за корпоративното подоходно облагане, 2011 г. Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Нови формуляри по ЗДДФЛ от 01.01.2011

Утвърдени са нови образци на документи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ): Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Сметка за изплатени суми и Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Коефициентът за авансови вноски за корпоративния данък става 1,1

Коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък става 1,1 От 1 август 2010 г. коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане става 1,1. Това гласят последните промени в Закона за държавния бюджет за 2010 г., обнародвани на 23 юли 2010 г. в Държавен […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Изтича срокът за пререгистрация на неджижиммите имоти на фирми

До края на юни 2010 година, всички фирми, включително и едноличните търговци, трябва да предекларират недвижимите си имоти. Причината е, че след промени в закона, облагането вече ще става на база по-високата ставка от данъчната оценка на имота и отчетната стойност по баланс. Нововъведението ще влезе в сила от 2011 година, но за да се […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Временните вноски от съдружниците в дружество не подлежат на деклариране в ГДД по ЗДДФЛ

В указание на НАП се уточняват заемите (предоставените парични средства), които не подлежат на деклариране по чл.50 ал.1т.5 от ЗДДФЛ. Накратко, в Годишното данъчна декларация НЕ СЕ ДЕКЛАРИРАТ: 1. Допълнителните вноски в капитала на дружеството, извършени по реда на чл.134 от ТЗ – направените по решение на общото събрание задължителни вноски за покриване на загуби […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

НАП пусна доходите на 100-те най-богати българи

НАП публикува доходите на стоте българи, които са получили най-много доходи извън трудови правоотношения според данните от подадените през 2009 г. данъчни декларации. Те са спечелили общо 347 млн. лв. Първите трима в списъка имат общ доход над 48 млн. лв. Доходи на първите 5-ма в списъка: 1. 16 980 604 2. 16 977 634 […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

До 15 февруари над един милион фирми трябва да актуализират данните в КЗЛД

Ръководствата на вътрешната комисия в Народното събрание и на Комисията за защита на личните данни са се договорили миналия четвъртък да подготвят законови промени, които да облекчат процедурата по регистрация и актуализация на оператори на лични данни. Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Намален e коефициентът за определяне на месечните авансови вноски по ЗКПО

Съгласно § 2 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. коефициентът за определяне на месечните авансови вноски за корпоративни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане е в размер на 1. Научете повече