X

ISO Сертификати

През месец Декември Кей Джи Ес се сертифицира по два стандарта.

ISO 9001:2008

Това е най-разпространеният международен серификат, който доказва, че управлението на качеството в притежаващата го фирма отговаря на международните изисквания. Той се изгражда в компанията чрез рамка от правила и регламенти. Стандартът се основава на следните принципи, гарантиращи успешно ръководене и функциониране на една организация:

– насоченост към клиента;
– лидерство;
– приобщаване на персонала;
– процесен подход;
– системен подход на управление;
– непрекъснато подобряване;
– вземане на решения, основани на доказателства;
– управление на взаимоотношенията.

 

9001

 

ISO 27001:2013

Този стандарт задава изискванията към Системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) в компанията. Системите служат за защита на активите, които боравят с информация и се основават на възприети принципи, цели, политики и на оценки на рисковете, които могат да въздействат неблагоприятно върху бизнеса. Политиките и работните инструменти на СУСИ са базирани на балансирано подбрани и съчетани принципи. Придържането към тях е факторът, който прави системата адекватна, полезна и практично ориентирана към особеностите на бизнес средата, в която действа организацията.

 

27001