X

ТРЗ, ЛС и превод на заплати

ТРЗ /пейрол услуги/:

 • Изчисляване на трудовото възнаграждение на работниците и служителите във фирмата (основна заплата, класове, социални надбавки, бонуси и др.)
 • Изчисляване на дължимите данъци и осигуровки, за сметка на работодателя и за сметка на осигуреното лице
 • Подготовката на ведомостите за работни заплати
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми по граждански договори
 • Изготвяне на платежни документи за осигурителни вноски и дължими данъци
 • Изготвяне и подаване на Декларация 1 към НОИ за осигурените лица
 • Изготвяне и подаване на Декларация 6 към НАП за дължимите/внесени данъци и осигуровки по трудови и извънтрудови възнаграждения на персонала
 • По желание: Подготовка на файл с данни, подходящ за импорт в счетоводна програма

Обслужване на личен състав:

 • Поддържане на личен състав за работещите във фирмата
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, заповеди за уволнение на работниците и служителите във фирмата
 • Изготвяне на молби, заповеди, декларации и др. относно болнични, отпуски и др. отсъствия
 • Изготвяне и подаване на уведомления за регистрация на самоосигуряващи се лица, договори за управление и контрол, осигурители
 • Изготвяне и подаване на уведомления за регистрация на трудови договори по чл. 62 КТ
 • Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения; документи, необходими за пенсиониране (УП-обр.2, УП-обр.3 и други)
 • Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки
Направете запитване